Més de 25 anys oferint protecció al propietari

Avís Legal

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem l'usuari de les nostres dades:

RENTA GARANTIZADA
Denominació Social Renta Garantizada S.A.
NIF A86118940
Domicili Social C/ Goya 115, entreplanta, 28009, Madrid
Telèfon 915356727
Correu electrònic info@rentagarantizada.es
Dades d'inscripció en el registre mercantil
Tom: 34222 Llibre: 182
Foli: 1 Secció: -
Full: B245539 -

Condicions d'Ús

El lloc web www.rentagarantizada.es, d'ara endavant el Portal o pàgina web, es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

2.1. Condicions generals

Des del mateix moment que l'usuari accedeixi a la pàgina accepta plenament i sense reserves totes i cadascuna de les disposicions incloses en les Condicions d'ús.

RENTA GARANTIZADA S.A. es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per tant, es recomana que l'usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar a la pàgina web. En conseqüència, no hauria d'utilitzar aquest lloc web en cas de no acceptar les condicions d'ús de la mateixa i els termes que es detallen a continuació.

2.2. Condicions d'accés i utilització

Cal fer un correcte ús del portal i els seus serveis. Totes aquelles persones que accedeixin a aquest lloc web estan obligades a utilitzar-lo d’acord a la bona fe, la llei i a les obligacions contingudes en les presents Condicions d'Ús, les condicions particulars de certs serveis i altres, així com les instruccions que RENTA GARANTIZADA S.A. considerin necessàries per al bon ús del portal.

Queda totalment prohibit l'accés a la Web de RENTA GARANTIZADA S.A. amb fins il·lícits o nocius que afecten directament o indirectament a RENTA GARANTIZADA S.A. o a tercers.

Per això, l'Usuari s'obliga a usar els continguts del portal de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a no:

  1. Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l'ordre públic.
  2. Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.
  3. Utilitzar els continguts del portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

2.3. Propietat intel·lectual i industrial

Les obres i creacions ofertes a la web (títol d'exemple, i sense ànim de ser exhaustius: textos, imatges, fotografies, gràfics, icones, tecnologia, el seu disseny gràfic i codis font, així com la nostra marca, noms de domini i altres signes distintius i, en general, qualsevol tipus d'obra o creació inclosa a la web o utilitzada per identificar-lo o per identificar parts d'aquest) es troben subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals és titular RENTA GARANTIZADA S.A..

A l'ésser una obra original i protegida pel Dret de Propietat Intel·lectual i Industrial amb tots els drets reservats per RENTA GARANTIZADA S.A., no es permet la reproducció ni transmissió en cap forma, ni per cap mitjà de part o de tot el contingut del material de aquest Lloc Web. En cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o descompilació el codi font mitjançant enginyeria inversa o qualsevol altra tècnica a l'efecte.

Els logotips aliens a RENTA GARANTIZADA S.A., que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent en tot cas aquests responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguessin donar-se respecte a ells. La col·locació d’aquests en el lloc web de RENTA GARANTIZADA S.A., ha estat en tot cas, prèvia a la comunicació i acceptació d’aquests.

El disseny web és propietat de RENTA GARANTIZADA S.A., des de la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, per tant, serà necessària l'autorització expressa i per escrit de RENTA GARANTIZADA S.A., per a la seva reproducció parcial o total, així com per a l'explotació, distribució i comercialització en general.

Qualsevol infracció del que es disposa en aquest apartat serà considerada com a infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de titularitat de RENTA GARANTIZADA S.A. donant lloc a les responsabilitats legalment establertes a l'efecte i es podrà perseguir aquesta actuació mitjançant les accions administratives, civils, mercantils o penals, que en cada cas corresponguin.

2.4. Exempció de responsabilitat

RENTA GARANTIZADA S.A. no serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a les informacions contingudes en la seva pàgina web.

Així mateix tampoc serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a l'existència de virus en el sistema informàtic o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del web, causant alteracions en el sistema informàtic.

Les persones que utilitzin aquest lloc web hauran d'assumir tots els riscos d'ús i eximir de responsabilitat a RENTA GARANTIZADA S.A., els seus directors, dirigents, empleats i agents de qualsevol tipus; i tots els danys, responsabilitats, pèrdues, costos i despeses que sorgeixin de o estiguin relacionades amb l'ús d'informació en aquesta pàgina web.

2.5. Coneixement de conducta il·lícites

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses de RENTA GARANTIZADA S.A., i que pogués constituir violació de drets de propietat intel·lectual o industrial o altres drets, té l 'obligació d'enviar una notificació a l'adreça de correu electrònic que contingui les següents dades:

  • Nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, de la persona reclamant.
  • Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en les pàgines web.
  • Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat.

2.6. Llei aplicable i jurisdicció

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi els llocs web que depenguin de RENTA GARANTIZADA S.A., serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquest lloc web, els Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya) i, si escau, els tribunals arbitrals de consum o semblants als que es trobi adherida RENTA GARANTIZADA S.A., en el moment de produir-se la controvèrsia. Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@rentagarantizada.es.

Empresa pertanyent al grup

Grupo Neinor